Обадете ни се на:
тел: 02/9201266
 
 
 
 
 

ДОБРЕ ДОШЛИ В САЙТА НА ДГ №119 „ДЕТСКА ПЛАНЕТА“

Тук ще намерите необходимата ви информация за Детска градина № 119 "Детска планета" – нашите цели, мисия, педагогически екип и дейности, които са насочени към създаването на позитивна образователна среда.

Образователно и забавно място

Детска градина №119 „Детска планета“ е преди всичко образователно и забавно място, което прави път на въображението, спонтанността, чувството за хумор и приятелски връзки. Място, където детето изгражда своята личност чрез удоволствието да играе.

Родители – партньори

Екипът на №119 „Детска планета“ приема родителите като партньори по  отношение на възпитанието, обучението и грижите полагани за децата. Обмяната на информация и добрата комуникация между учители и родители е от съществено значение за създаване на хармонична среда и успеха на този процес. Важно е да се създаде доверие и взаимно разбирателство помежду ни, да стигаме до общи решения.

Mясто за социализация

Социализирането на детето и изграждането на умения за живот в общност с други хора е един от ключовите аспекти за неговото личностно, социално и емоционално развитие. Тези умения включват усвояването на определени правила, социални норми, език и начин на общуване, модели на поведение, ценности и нагласи. Нашата цел е детето да се социализира, да свикне с колективния начин на живот и да го подготвим за училище.

Самостоятелност

Нашата цел е да помогнем на детето да расте със самочувствие и вяра в собствените си умения, помагаме и подкрепяме детето в различните  знания, умения и опит които придобива, вземайки предвид неговите възможности, собствено развитие и ритъм. Стимулираме бъдещето му развитие, като го насърчаваме към вземане на самостоятелни решения за включване в различни инициативи.

Творчество и въображение

Ние помагаме на децата да развият своята креативност, въображение и да стимулират сетивата си, с помоща на забавни дейности и творчески ателиета. Насърчаваме вербалното изразяване, психическото, сетивно и интелектуално развитие на детето чрез ежедневно участие в разнообразни дейности с игрови мотиви.

НАШАТА МИСИЯ

Детската градина да бъде място за непрекъснато развитие и интегриране на детската личност, център на сътрудничество и пълноценна подготовка за началната училищна степен. Да създадем условия, при които децата да се възпитават, обучават и социализират в свят на иновации, на адекватно социално поведение и взаимоотношения, да подпомогнем тяхното израстване като успешни и достойни личности, съобразно изискванията на новото време.          

НАШАТА ВИЗИЯ

Съвременна институция за овладяване, възприемане и адаптиране на нови знания, за формиране на детските способности и таланти.

Възпитаване на общочовешки ценности и качества.

НАШАТА ЦЕЛ

Осигуряване на оптимални материални, педагогически и здравно-хигиенни условия за отглеждането, развитието и възпитанието на децата.

Личностно ориентиран образователен процес и социализация на детската личност, прилагайки изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование и подзаконовите нормативни документи.  

Директор:

Христина Стратиева, магистър "Предучилищна педагогика".

Допълнителна професионална квалификация "Образователен мениджмънт".

Свържете се с нас

ДГ №119 "Детска планета"

Гр.София, 1303,, Р-н „Възраждане”, Ул. „Брегалница”№26

Тел: 029201266

Mail: info_2204942@edu.mon.bg

Форма за контакт