Обадете ни се на:
тел: 02/9201266
 
 
 
 
 

Zayavlenie za otsastvia semeini.doc

Zayavlenie za otsastvia uvajitelni.docx

Zayavlenie za otsastvia vakancia.doc

Zayavlenie za otpisvane.doc

ОТСЪСТВИЯ И ОТПИСВАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ ДГ№119 „ДЕТСКА ПЛАНЕТА“

ОТСЪСТВИЯ

(1) Отсъствия за децата до 4 години вкл. /ясла и първа възрастова групи/ се извиняват до 30 работни дни за една учебната година – от 15.IХ до 31.V, само при предварително подадено писмено заявление до директора на детската градина от родителя/ настойника, представено предварително на учителите на групите. 

(2) В подготвителните групи /4, 5 и 6 годишни/, децата могат да отсъстват само по уважителни причини / поради заболяване, удостоверено с медицински документ, документ от спортния клуб, в който детето членува, документ от ръководител на танцова, музикална или друг вид художествено-артистична формация/ група, в която детето участва и др.
(3) Отсъствията на децата по ал. 2 по семейни причини през учебно време е допустимо за не повече от 10 дни за съответната учебна година с писмено уведомяване от родителите представено предварително на учителите на групите.  
(4)  Извън случаите по ал. 2 отсъствия на децата от групи за задължително предучилищно образование са допустими и за времето когато детската градина или отделна група в нея не работи поради авария, ремонт, карантина, санитарно-хигиенни дейности, включително от 1 юни до 15 септември, както и ваканциите, определени със заповед на министъра на образованието в училищното образование за съответната учебна година и други обективни причини, които се извиняват служебно.

ОТПИСВАНЕ ОТ ДЕТСКА ГРАДИНА
 Отписване на деца от детската градина се извършва в следните случаи:
1. По волята на родителите чрез писмено заявление от родителите до директора на детската градина;
2. Преди постъпване на детето в първи клас;

3. При отсъствие повече 30 последователни дни без писмено заявление от родителите/настойника до директора за причините, поради които детето не посещава ДГ№119 „Детска планета“, като общинска детска градина(чл. 17, ал. 3 от Наредба за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община).

Свържете се с нас

ДГ №119 "Детска планета"

Гр.София, 1303,, Р-н „Възраждане”, Ул. „Брегалница”№26

Тел: 029201266

Mail: info_2204942@edu.mon.bg

Форма за контакт