Обадете ни се на:
тел: 02/9201266
 
 
 
 
 

Saobshtenie za zapisvane.pdf

РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, ЗАПИСВАНЕ И ПРИЕМ:

1. Кандидатстването и записването на децата в детската градина става по желание и избор на родителите (настойниците).

2. Заявленията за прием (регистрация) се подават от родителите (настойниците) на детето по интернет на адрес: http://kg.sofia.bg/ 

3. Децата се класират от електронната система "Информационна система за обслужване на детските градини" съобразно събраните точки от посочените критерии.

Допълнителна информация за прием в ДГ№119 „Детска планета“ можете да намерите в Информационна система за обслужване на детските заведения /ИСОДЗ ПГУ и І клас / в Столична община. 

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ – всички посочени в Заявлението на детето, генерирано в профила му от ИСОДЗ ПГУ и І клас, за които детето е получило точки съобразно действащата Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в  подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична  община приета от СОС.

МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА НОВО ПОСТЪПВАЩИ ДЕЦА в ДГ№119 „Детска планета“:

  • Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар с подпис и печат;
  • Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;
  • Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване;
  • Данни от личния лекар за имунизационен статус на детето, съгласно Наредба №15 от 2005г. за имунизациите в Република България /ДВ бр.45 от 2005г./. Дете с непълни имунизации за възрастта се приема в ДГ№119 "Детска планета" само с разрешение от епидемиолога от СРИОКОЗ;
  • Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване.

ЗА ДЕЦА ПОСТЪПВАЩИ В ДЕТСКА ЯСЛА – ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ И:

•    Еднократно бактериологично изследване за дизентерия и салмонела, извършено в едномесечен срок преди постъпването в детската ясла.

•    Изследване за отрицателна реакция на Васерман на един от родителите, извършено в шестмесечен срок преди постъпването на детето в детската ясла.

 При отсъствие на дете от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания, се представя еднократен отрицателен резултат за патогенни чревни бактерии.

 При отсъствие на дете от детската градина за повече от два месеца се представя еднократен отрицателен резултат за чревни паразити.

 При отсъствие на дете от детската градина за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен.  

Свържете се с нас

ДГ №119 "Детска планета"

Гр.София, 1303,, Р-н „Възраждане”, Ул. „Брегалница”№26

Тел: 029201266

Mail: info_2204942@edu.mon.bg

Форма за контакт