Обадете ни се на:
тел: 02/9201266
 
 
 
 
 

Видовете допълнителни образователни дейности се определят с решение на Педагогическия съвет и се предоставят за избор от родителите. Изпълнителите, които осъществяват ДОД се избират чрез конкурс. Конкурсите се провеждат поотделно за всяка една от дейностите.

Допълнителните образователни дейности се осъществяват от физически и/или юридически лица, регистрирани по Търговския закон и Закона за търговския регистър, или от юридически лица с нестопанска цел, които имат за предмет в учредителния акт извършването на стопанска дейност при условията на чл.3, ал.4 и ал.5 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с изключение на Родителските настоятелства.

Необходимите документи за участие в конкурсите, критериите за оценяване и начина на провеждане можете да намерите на сайта на Столична община в секция "Правила за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на Столична община".

В момента няма обявен конкурс за ДОД в ДГ №119 "Детска планета"!

 

 

 

 

Свържете се с нас

ДГ №119 "Детска планета"

Гр.София, 1303,, Р-н „Възраждане”, Ул. „Брегалница”№26

Тел: 029201266

Mail: info_2204942@edu.mon.bg

Форма за контакт