Обадете ни се на:
тел: 02/9201266
 
 
 
 
 

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ДГ №119 "ДЕТСКА ПЛАНЕТА"

ГРАД СОФИЯ

 1. Обща информация

От 25 май 2018 г. влезе в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

ДГ №119 "Детска планета" - град София осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

 1. Приложение на настоящата Политика за поверителност

В качеството си на администратор на лични данни, ДГ №119 "Детска планета" - град София отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за  предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

2.1 Информация относно Администратора на лични данни

 • Наименование: ДГ №119 "Детска планета" - град София
 • Булстат / ЕИК: 000666988
 • Седалище и адрес на управление:
 • гр. София, район “Възраждане“, ул. „Брегалница“ №26
 • Лице за кореспонденция: Христина Стратиева, директор
 • E-mail: cdg119@abv.bg
 • Телефон.: 02/920-12-66

2.2 Информация относно компетентния надзорен орган

 • Наименование: Комисия за защита на личните данни
 • Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
 • Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
 • Телефон: 02 915 3 518
 • Email: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg
 • Уеб сайт: www.cpdp.bg

ДГ №119 "Детска планета"- град София е администратор на личните данни (т.е. информацията, която идентифицира конкретно лице, като например име и фамилия или адрес на електронна поща), които събираме от и за вас чрез уебсайта.  

Настоящата Политика за поверителност важи за всички потребители, включително тези, които използват уебсайта без да са регистрирани или абонирани за услуги в него.

 1. Видове лични данни които събираме

ДГ №119 "Детска планета"- град София може да събира за единствено следните данни:

 • име и фамилия
 • телефонен номер
 • адрес на електронна поща

които предоставяте със заявлението за записване на детето си.

Ние не събираме специални категории лични данни за Вас, като например лични данни, разкриващи:

 • расов или етнически произход
 • политически възгледи
 • религиозни или философски убеждения
 • членство в синдикални организации
 • обработка на генетични данни
 • биометрични данни с цел уникално идентифициране на физическо лице
 • данни относно здравословното състояние
 • сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице
 • лични данни, свързани с осъдителни присъди и престъпления.
 1. Цели при събирането на личните ви данни

Основната причина, поради която събираме личните Ви данни е да осъществяваме взаимодействие с Вас.

Понастоящем единствено обработваме данните Ви с цел:

 • Обработка на запитвания
 • Оказване на съдействие
 • Персонализирана комуникация с вас

Предоставянето на личните Ви данни не е задължително. Ако обаче решите да не предоставяте личните си данни, може да нямате достъп до информация.

Понастоящем не обработваме данните ви с цел изпращане на:

 • оферти
 • маркетингови съобщения

Ако планираме такива действия в бъдеще, то ще бъде направено само с предварителното ви съгласие.

 1. Принципи при събирането на личните ви данни

Сигурността на данните Ви е приоритет за нас. За тази цел ДГ №119 "Детска планета" - град София е предприела адекватни административни, технически и физически мерки за защита на личните ви данни срещу загуба, кражба и неразрешено използване, разкриване на модификации.

 1. Срок на съхранение на личните Ви данни

Ще запазим данните ви само за периода, необходим за изпълнение на целите, за които са събрани, както е посочено в настоящата Политика за поверителност.

Във всеки случай, личните данни, събрани за целите, посочени в т. 4 от настоящата Политика за защита на личните данни се запазват за времето от записване до изписване на детето Ви от детската градина.

В края на периода на запазване личните ви данни ще бъдат анулирани, анонимизирани или обобщени.

 1. Предаване на лични данни за обработване

ДГ №119 "Детска планета"- град София може по собствена преценка да  предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679., като Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

ДГ №119 "Детска планета"- град София може да сподели личните ви данни  трети страни доставчици, които извършват обработването от името на ДГ №119 "Детска планета" - град София и/или свързаните лица с него.

 1. Прехвърляне на личните ви данни в чужбина

Личните ви данни могат да бъдат прехвърлени в други държави в рамките на или извън Европейското икономическо пространство (ЕИП). Винаги проверяваме, дали са налице адекватни и подходящи предпазни мерки, съответстващи на приложимите закони за защита на личните ви данни.

 1. Вашите права по отношение на личните данни?

9.1 Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от ДГ №119 "Детска планета" - град София за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието  си за обработка чрез искане в свободен текст на посочения в т. 2.1 email.

ДГ №119 "Детска планета"- град София може да поиска да удостоверите  своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

9.2 Право на достъп

Вие имате право да изискате и получите от ДГ №119 "Детска планета" - град София потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

ДГ №119 "Детска планета"- град София Ви предоставя при поискване,  копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна форма.

9.3 Право на коригиране или попълване

Вие можете да коригирате неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през уебсайта или с отправяне на искане до ДГ №119 "Детска планета" - град София по имейл.

          9.4 Право на изтриване ("да бъдеш забравен")

Вие имате правото да поискате от ДГ №119 "Детска планета" - град  София изтриване на свързаните с Вас лични данни, а ДГ №119 "Детска планета" - град София има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо ДГ №119 "Детска планета" - град София
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество

ДГ №119 "Детска планета"- град София не е длъжна да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции

 За да упражните правото си на "забравяне", Вие следва да подадете писмено искане, изпратено до ДГ №119 "Детска планета" - град София, както и да  удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните пред ДГ №119 "Детска планета" - град София, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация пред служител на ДГ №119 "Детска планета" - град София.

ДГ №119 "Детска планета"- град София не изтрива данните, за които има  законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

9.5 Право на ограничаване  

Вие имате право да изискате от ДГ №119 "Детска планета" - град София да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на ДГ №119 "Детска планета" - град София да провери точността на личните данни
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено
 • ДГ №119 "Детска планета"- град София не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на ДГ №119 "Детска планета" - град София имат преимущество пред Вашите интереси

9.6 Право на преносимост  

Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на ДГ №119 "Детска планета" - град София с искане по имейл.

Вие можете да поискате от ДГ №119 "Детска планета" - град София директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

9.7 Право на получаване на информация

Вие можете да поискате от ДГ №119 "Детска планета" - град София да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. ДГ №119 "Детска планета" - град София може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква  несъразмерно големи усилия.

9.8 Право на възражение

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от ДГ №119 "Детска планета" - град София, които се отнасят до Вас.

9.9 Актуализации на настоящата Политика за поверителност:

ДГ №119 "Детска планета"- град София може да променя или актуализира  настоящата Политика за поверителност, за да се гарантира спазването на приложимото право.

Политиката за поверителност на ДГ №119 "Детска планета" може да бъде актуализирана при промяна на законодателството в РБ.

Politika za lichni danni.pdf

VP za zashtita na lichni danni.pdf

 

 

 

 

 

 

Свържете се с нас

ДГ №119 "Детска планета"

Гр.София, 1303,, Р-н „Възраждане”, Ул. „Брегалница”№26

Тел: 029201266

Mail: info_2204942@edu.mon.bg

Форма за контакт